نویسنده = �������� ������������ �������������������
تأملی نظری پیرامون خوانش گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی

دوره 10، شماره 4، آبان 1398، صفحه 37-58

امیر‌محمد حاجی یوسفی؛ فهیمه آزموده؛ رضا خراسانی