نویسنده = ���������������� ��������
بحران جهانی محیط زیست و چالش های ساختاری در نظام بین الملل

دوره 13، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 57-85

رحیم بایزیدی؛ امیر عباسی خوشکار


مهاجرت، خروج سرمایه ی انسانی و توسعه: مقایسه ی ایران و ترکیه

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 98-122

محمدعلی شیرخانی؛ رحیم بایزیدی