نویسنده = ���������� �������� ������������ ������ ��������
امر سیاسی در تاریخ نگاری مطهّربن طاهر المقدّسی

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 143-167

رضا نجف زاده؛ علی اصغر رفیعی دولت آبادی