نویسنده = ������������ ���������������������� ��������