نویسنده = ������ ���������� ������
وضعیت استثنائی وکرونارانگیِ سیاست

دوره 13، شماره 1، آذر 1400، صفحه 177-206

محدثه جزایی؛ رضا نجف زاده


نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومت های عمومی عدالت خواهانه

دوره 11، شماره 1، آذر 1398، صفحه 82-106

راضیه شامخ نیا؛ مرضیه موسوی خامنه؛ رضا نجف زاده


امر سیاسی در تاریخ نگاری مطهّربن طاهر المقدّسی

دوره 9، شماره 2، آذر 1396، صفحه 143-167

رضا نجف زاده؛ علی اصغر رفیعی دولت آبادی