نویسنده = ���������� ��������������
دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین

دوره 13، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 11-33

ابراهیم متقی؛ محمد حسن جباری


تأثیر مهاجرت مسلمانان بر تقویت راست افراطی اروپا

دوره 8، شماره 4، مهر 1396، صفحه 38-61

امین رضا جوادی؛ علیرضا موسوی زاده؛ ابراهیم متقی