نویسنده = ������������ ���������������� ��������
ظرفیت های «عصبیت» برای تبیین نظریِ پدیده های سیاسی-اجتماعی در جهان اسلام

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 108-137

منصور میراحمدی؛ احمد مهربان دافساری