نویسنده = ���������� ���������� ��������
تبیین دیپلماسی فرهنگی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در نظام بین الملل

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 9-47

محمدعلی بصیری (نویسنده مسئول)؛ حمید احمدی نژاد