نویسنده = ���������� ������������ ������
مفروضات انسان شناختی رابرت نوزیک و نقد اجتماع‌گرایانۀ مکینتایر بر آن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 9-29

سیدابراهیم سرپرست سادات؛ علی عابدی رنانی