نویسنده = ���������� �������� (�������������� ����������)�� ��������������
روش شناسی فهم اندیشۀ سیاسی: اشتراوس و اسکینر (مقایسه‌ای انتقادی)

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 179-203

منصور میراحمدی؛ محمدرضا مرادی طادی (نویسندة مسئول)