نویسنده = ������������ ������ ��������
کنش بلاغی در نظریه ی روابط بین الملل

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 157-184

حسین مفیدی احمدی؛ علی اصغر کاظمی