نویسنده = �������������� ������
گفتمان سلفی معاصر در جهان عرب؛ زمینه های خیزش و منظومة معنایی

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 34-67

مهدی عوض پور؛ منصور میراحمدی؛ حمداله اکوانی؛ علی مختاری