نویسنده = ���������� �������� ������������������
هرمنوتیک فلسفی هانا آرنت در تطابق با رویکرد تفسیری هایدگر و گادامر

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 116-142

علی تدین راد؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ سارا نجف پور