نویسنده = ������������ ��������
دموکراسی با زور و چالش‌های فراروی آن در عراق

دوره 8، شماره 1، آذر 1395، صفحه 71-95

حسین پوراحمدی؛ میثم غفاری نژاد؛ حامد کاظمی


چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 10-33

عبدالعلی قوام؛ سیروس فیضی؛ حامد کاظمی