نویسنده = ������������ ������������������
تلقی روزنامه حکمت از لزوم تأسیس مدارس جدید

دوره 8، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 68-89

محمد رادمرد؛ سید نصرالله حجازی


گذار از عدالت شخصی به عدالت نهادی در اندیشه میرزاملکم خان

دوره 6، شماره 1، آذر 1393، صفحه 157-178

سیدنصراله حجازی؛ محمد رادمرد