نویسنده = �������� �������� ������ ������������ ��������
توسعه نامتوازن و ناآرامی سیاسی در سوریه

دوره 6، شماره 1، آذر 1393، صفحه 73-103

مهدی عباس زاده فتح آبادی