نویسنده = ���������� ����������������
موضع گیری رسانه های جریان اصلی در جامعه پذیری برجام (روزنامه های کیهان، همشهری و اعتماد)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 35-60

مرضیه رفعتی؛ عبدالعلی قوام؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ خلیل میرزایی


چالش مشروعیت در اقتدار دولت ملی عراق

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 10-33

عبدالعلی قوام؛ سیروس فیضی؛ حامد کاظمی


چرایی تردید اتحادیۀ اروپا در پذیرش عضویت ترکیه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 9-33

عبدالعلی قوام؛ رضا صولت


سازوکارهای شناسایی و تقویت بنیادهای صلح در روابط بین الملل

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 9-32

عبدالعلی قوام؛ کیهان برزگر؛ امین روان بد