جزئیات نویسندگان

تاجيک, محمدرضا, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

 • یکم - علوم اجتماعی و رفتاری
  قرائتی و اسازانه از فراگفتمان های توسعه ی سیاسی
  چکیده  PDF
 • دوم - علوم اجتماعی و رفتاری
  مدرنيته و ناخشنودی هايش
  چکیده  PDF
 • سوم - علوم اجتماعی و رفتاری
  جهانی شدن هويت
  چکیده  PDF
 • چهارم - علوم اجتماعی و رفتاری
  انقلاب آرام فراز و فرود ارزش های در ايران امروز
  چکیده  PDF
 • شش - علوم اجتماعی و رفتاری
  پسامدرنيسم، مطالعات فرهنگی و سياست
  چکیده  PDF
 • هفتم - علوم اجتماعی و رفتاری
  امپرياليسم گفتمان مسلط؛تاملی در استراتژی های نرم افزاری سلطه
  چکیده  PDF