جزئیات نویسندگان

ازغندی, علیرضا, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • سوم - علوم اجتماعی و رفتاری
    جهانی شدن و سیاست های اقتصادی ایران در هماهنگی با آن
    چکیده  PDF
  • پنجم - علوم اجتماعی و رفتاری
    بررسی روابط خارجی ج.ا.ا و جمهوری ترکيه چالش ها و فرصت ها
    چکیده  PDF