جزئیات نویسندگان

ازغندی, عليرضا, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • یکم - علوم اجتماعی و رفتاری
    توسعه سياسی کشمکش های سياسی و دگرگونی های اجتماعی
    چکیده  PDF
  • چهارم - علوم اجتماعی و رفتاری
    آراء عمده در مورد طبقات و قشربندی اجتماعی
    چکیده  PDF