جزئیات نویسندگان

اکوانی, حمداله, استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج