شش

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

مرحله انتقالی از يک فرماسيون تاريخی گذار از جامعه فئودالی به سرمایه داری و کاپيتاليسم به سوسياليم دورانی است که جامعه در آن بهای عبور از دگرگونی ها، تکان ها و ویرانی هایی را می پردازد که تحول جامعه با خود به همراه می آورد. چيزی که به تعبیر بوخارين"مرحله عبور از اصطکاک ها" تلقی می شود. در اين مرحله مسائلی پدید می آید که ناشی از تداخل عناصر داخلی و خارجی در مکانيسم اقتصادی، اجتماعی و سياسی است و با خود پيچيدگی هایی را در برابر انسان قرار می دهد که انديشه های بر گرفته از فلسفه سیاسی می تواند با شيوه نقادانه اش حدی از خطرات ناشی از عقايد، نظريه ها و رفتارهای سياسی خارجی را بازگو و مسیرهای اجتماعی در پيش روی بشری را گوشزد کرده و علل کامیابی و یا عدم موفقيت راه ههای گوناگون را متذکر و از پناه جستن انسان ها و استحاله آنها در يک انتخاب نامطلوب جلوگيری کند
مصطفی وطن خواه
PDF
دو نظريه شورا کراسی اسلامی و دموکراسی مشورتی محصول تحولات فکری هستند که در دو حوطه انديشه های سياسی اسلام و غرب در دوران معاصر پدید آمده است. دموکراسی مشورتی نظريه های دموکراسی، تلاش می کند مدل و الگوی مناسبی را برای نظام سياسی ليبرال طراحی و ارائه نمايد.نظريه شورا کرسی اسلامی نيز با تکيه بر تفسیرهای جدید شورا ضمن نقد نظريه های سياسی پيشين مسلمانان،تلاش می کند مدل و الگوی دموکراتيک و مبتنی بر شورا برای نظام سياسی اسلامی طراحی و ارائه نمايد
منصور میر احمدی
PDF
اين گفته دريدا که چيزی بیرون از متن وجود ندارد" بارها و به مناسبت های مختلف نقل شده است عباراتی اين چنين معمولا مستمسک در تعبیر به ظاهر متعارض- اما در واقع همسو- از شالوده شکنی قرار گرفته است. روايت نخست شالوده شکنی را به (بازی) کلمات مربوط می کنند. و هر چيزی را فقط در سطح زبان بررسی می کند. اين خوانش دريدا را متهم می کند که قادر به خروج از متن نيست و به دليل آنکه به "دنیای واقعی" نمی پردازد، در زندان نسبی گرایی گرفتار می شود روايت دوم هر چند برخلاف قبلی، مدافعه جويانه است، ولی به نتيجه گيری مشابهی می رسد. طبق آن ، شالوده شکنی رسالتی جز درهم شکنی اوگوس موجود ندارد. به هر حال کلام يا سخن معنای ثابتی ندارد. ثباتی در معنا نيست. زیرا رابطه دال و مدلولی، در زیر سایه مداد پاک کن، مدام بازسازی می شود در چنين شرایطی، تنها می توان از تفاوط سخن گفت.
جهانگير معينی علمداری
PDF
ويژگی مهم نظام بین المللی جدید، تحولات شگرف در ابعاد مختلف آنست به تحوی که سياست خارجی و ديپلماسی کشورها نيز متاثر از اين تحولات می باشد از جمله عوامل عمده در ايجاد دگرگونی ها در روابط میان دوات ها، ئحشت از جنگ می باشد که به صورت انگيزه ای برای همکاری بین المللی درآمده است.تجربه تاريخی نشان می دهد که کشورهای قدرتمند و بازيگران اصلی صحنه سياست جهانی پس از ايجاد هر تحول در جهان بر اساس سياست استعماری خود، برای همراه کردن کشورهای ضعيف با منویات خويش، با ديدی آرمان گرایانه به طراحی سياست های جهانی پرداخته اند. غالبا بعد از پايان جنگ های جهانی مجموعه قدرت های فاتح سرنوشت دنيا را برای مدتی تعيين کرده و مانند مجلس موسسان طرح يک نظام بین المللی را براساس توافق قدرت های شرکت کننده پی ريزی نموده اند.
محمد غفوری
PDF
مسئله دستيابی ایران به فن آوری هسته ای موضوعی است که موجب برخی تنش ها در نظام بین الملل معاصر گشته و از اين رو قدرت های بزرگ به ويژه آمريکا تلاش دارند که به هر شکل ممکن ایران را از اين فن آوری و گسترش استفاده از آن محکوم سازند مذاکراتی که از سال گذشته میان سه قدرت اروپایی و ايران در اين مورد آغاز گشته که البته با موافقت ضمنی آمريکا نيز همراه بوده و به دنبال آن است که ايران را مجبور نمايد تا از حق مشروع خود يعنی ادامه غنی سازی دست بردارد. جمهوری اسلامی ایران برای اين که صداقت خود در اين امر را نشان دهد پذيرفت که داوطلبانه به تعليق موقتی غنی سازی اقدام نمايداما به نظر می رسد اروپا انتظاری بيش از اين دارد
محمد حاجی یوسفی
PDF
از يک دهه پيش، شاهد بروز ظهور نوعی "چرخش فرهنگی" هستيم. امروز، بسياری از رشته های علوم انسانی و اجتماعی، تاکيد بيشتری به فرهنگ دارند اين چرخش عمومی به سمت فرهنگ، به اشاعه مطالعات فرهنگی به عنوان شکلی از دانش با تاريخ ها، روش ها و برنامه های خاص خودیاری رسانده اند. اما کماکان، مطالعات فرهنگی نتوانسته خود را در قالب يک حوزه مطالعاتی دانشگاهی یا پروژه، منطق و هدف مشخص سازمان دهی کند. اگرچه، مطالعات فرهنگی به گونه یی خنثی به بحث درباره آثار معتبر، ارزش فرهنگی، چند فرهنگ گرایی، انديشه در باب هويت و ... نمی پردازد. بلکه بيشتر توليد دانش از نظرگاه های فراموش شده و زیر دست فرهنگ عمومی، وگوش سپردن به آواهای دور دست با حاشیه یی را نشانه رفته است، اما هنوز در مقابله و مواجهه گفتمانی خود با نقدهایی که آن را در اشاعه ارزش های فرهنگی شکست خورده فرض می نمايند، چندان موفق نبوده است. از اين رو در اين نوشتار، به پيروی از سايمون ديورينگ، مطالعات فرهنگی را صرفا به عنوان "حوزه یی درون چند رشته یی بودن" یا به تعبیر کلارک، حوزه نارشته یی مورد بحث قرار داده و تلاش می کنيم مباحث خود در اين عرصه فراغ را چارچوب نظريه های سياسی پسامدرنيستی سامان دهيم
محمدرضا تاجيک
PDF
از جمله اصطلاحاتی که اغلب بطور صحيح و در جای مناسب مورد استفاده قرار نمی گيرد، مفهوم هژمونی می باشد که به غلط به جای مفهوم سلطه بکار می رود. تفاوت فاحش و عميق میان این دو مفهوم در تئوری های روابط بین الملل و اقتصاد سياسی بین الملل بسیار واضح و آشکار است، اما عدم شناخت دقيق از اين دو نفهوم سبب می گردد برخی بنابر ذوق و میل خويش يکی را بر ديگری ترجيح دهند. هدف اصلی اين مقاله ارائه يک تحليل تئوريک از مفاهیم قدرت و هژمونی بر پایه برخی پاراديم های ادبیات اقتصاد سياسی بین الملل می باشد تحليل حاضر قصد دارد خصوصا با بهره مندی از دو نوع مفهوم سازی رئاليستی عوامل بنيادين قدرت هژمونيک جهانی يک کشور و بويژه قدرت هژمونی پس از جنگ جهانی دوم توضيح دهد يک چنين تحليلی اساسا برای بررسی تغييرات (صعود و افوال) قدرت هژمونيک ايالات متحده آمري:ا که تاثیر بسزایی بر روند تحولات نظام اقتصادی سياسی بین الملل و نيز تحولات اقتصادی سياسی ملی اين کشور در دوران پس از جنگ جهانی دوم و بويژه از دهه 1970 داشته است، تاريخی که از آن پس شاهد افول نسبی قدرت جهانی واشينگتن بوده است، امری ضروری می نمايد
حسین پور احمدی
PDF