پنجم

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

در این نظریه های سیاسی معاصر فاقدکارایی مورد انتظار در پيش بینی شماری از رويدادهای مهم بین المللی بوده اند. در بسیاری از محافل علمی اعتبار خود را از دست داد و به طور جدی مورد ترديد قرار گرفته اند، شکی نيست چنانکه جان لويس گديس بزرگ ترین ضعف نظريه های علوم سياسی و روابط بین الملل را در عدم توانایی آن ها جهت پيش بینی رخدادهای قرن حاضر دانسته و نظريه ای را قابل اعتبار و اعتنا می داند که تنها به ارزيابی گذشته و حال بسنده نکند، بلکه قادر باشد تا خطوط اصلی رخدادهای آينده را پيش از وقوع ارائه نماید.
مصطفی وطن خواه
PDF
مقاله ی حاضر با نگاهی به استراتژی دو کشور ایران و آمريکا از ظهور طالبان تا الحاق ایران به کنوانسیون منع توليد و تکثیر سلاح های اتمی، با ارزيابی استراتژی دو کشور در قبال حوادث پنج گانه ظهور طالبان،واقعه ی 11 سپتامبر، حذف طالبان، سقوط صدام حسین و پيوستن ایران به کنوانسيو منع توليد سلاح های اتمی، نشان می دهد که در سه حادثه 11 سپتامبر، سقوط طالبان و سقوط صدام حسين ایران و آمريکا دارای منافع مشترک و همپوشانی در منطقه شدند که بازی پر اشتباه آمريکا در منطقه ، اين اشتراک منافع را رقم زد و در نهايت اين آمريکا بود که به ناچار استراتژی را تدوین نمود که در آن با سرمایه و هزينه خود به تامين منافع ایران در منطقه مبادرت نمود و در بازی سياسی و ديپلماتيکی که ايران در قبال آژانس اتمی به راه انداخت، بازی ايران و آمريکا به مرحله ای حساس و یا به عبارتی به ضربات سرنوشت ساز پنالتی کشيده شد که در اين میان، اين ایران بود که گل پيروزی بخش را به ثمر رساند
سارا فلاحی
PDF
جمهوری اسلامی ایران مانند هر دولت ديگر در نظام بین الملل کنونی با چالش ها و تهديدهای جدی امنيتی مواجه است به نظر می رسد شناخت اين چالش ها و تهديدات موجب تصميم گيری درست و شناخت نادرست یا ناقص آن ها موجب تصميم گيری نادرست می گردد. مساله ی دستیابی ایران به سلاح هسته ای و فشار بین المللی برای تصويب پروتکل الحاقی به پيمان عدم گسترش تسليحات هسته ای موجب شد ایران وارد يک بازی جدید در عرصه بین المللی گردد و اين سوال بار ديگر مطرح شود که آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای بوده و اگر پاسخ به اين سوال مثبت است چرا؟
امیرمحمد حاجی یوسفی
PDF
در سند چشم انداز بيست ساله و سياست های کلی برنامه پنج ساله ی چهارم توسعه کشور، ایران به صورت يک کشور توسعه یافته با جايگاه اول اقتصادی، علممی و فن آوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال یا اقتصاد جهانی تعريف شده است. ينی توسعه اقتصادی به معنای عام، يکی از مهم ترین اهداف جمهوری اسلامی می باشد که آن را از يک کشور در حال توسعه به يک جامعه پيشرفته و توسعه یافته تبدیل می کند طبیعتا تحقيق و تامين این آماج راهبردی مستلزم الزامات و پيش شرط های مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی است.
سید جلال دهقانی
PDF
اگر نظام بین الملل را اساسی ترين و موثرترین عامل بر سياست خارجی فرض کنيم که اين فرض مهم ترین فرض نوشتار حاضر است، ضرورت بازنگری در اهداف ابزارها و منابع سياست خارجی اصلی ترین دغدغه هر دولت تصور می شود در واقع غلبه چشم اندازهای اقتصادی بر چارچوب های تصميم گيری داخلی و به ويژه خارجی دولت ها از اهم نمادهای فرآيند جهانی شدن اقتصاد است که سياست گذاری را نه به موازات اقتصاد جهانی که متاثر از آن شکل دهد. هر چند دغدغه های امنيتی هنور هم بخش مهمی از توجه دستگاه سياست داخلی و خارجی کشورها ر به خود معطوف می سازد، که اين امر به ويژه پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 پررنگتر هم شده است، اما تلاش در جهت بهره مندی از فرصت های رشد و توسعه اقتصادی و به کار گيری منابع جهانی در راستای تقويت حرکت به سمت ارتقای سطح زندگی شهروندان اصلاح ساختارهای اقتصادی و حتی سياسی را امری ضروری جلوه داده است به طوری که سرپل آن را مشروط اتصال به اقتصاد جهانی و توسعه تعريف کرده است.
حسين پور احمدی
PDF
امروزه نقش پژوهش های علی در پيشرفت روزافزون علوم و فنون و تکنولوژی بر کسی پوشيده نيست به ويژه اين روند در کشورهای صنعتی و پيشرفته از جايگاه خاصی برخوردار است. در کنار علوم تجربی، نقش پژوهش های علمی در توسعه و رشد علوم انسانی و از جمله علم سياست بسیار خشم گير بوده است. چنان که در حال حاضر با توسعه ی روش های علمی پژوهش در علوم اجتماعی و نيز علم سياست و نزديک کردن متغیرهای کيفی به مقوله های کمی و قابل تبیین و اندازه گيری، می توان رخ دادها و تغيير و تحولات گوناگون سياسی و از جمله روندهای سياست خارجی را خيلی دقيق تر و روشن تر از گذشته مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار داد.
بیژن اسدی
PDF
اين مقاله در تلاش برای بررسی و پيدا کردن پاسخی به اين سوال است که چرا و به چه دلايلی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکيه در عرصه های مختلف، هيمشه تولم با همبستگی و درگيری بوده است در واقع سعی می گردد فرصت های و تهديدهای موجود در روابط ایران با ترکيه را به عنوان مهم ترين همسایه ای ایران و بزرگ ترین بازيگر آسيای مرکزی و حاشیه ی خاورمیانه مورد شناسایی قرار دهد و با ارائه پيشنهادها و راهکارهای سياسی و اقتصادی ، به تقويت همکاری های دوجانبه، که در نهایت به نفع هر دو کشور بوده و به صلح و امنيت بیشتر منطقه می انجامد، کمک نمايد.
علیرضا ازغندی
PDF