سوم

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

توسل به يک مفهوم و پيچيده در يک زبان فنی معنايش اين است که باز تصميم به نوعی پنهان کاری و فریب افکار عمومی جهان گرفته شده است. چند سالی است مفهوم"جهانی شدن" خود را به همگان تحميل کرده و القاکننده اين منظور و مقصود است که تحت فشار تکنولوژی های پيشرفته و جدیدی و وسايل ارتباطات بسیار پيچيده و مدرن، بايسته است تا انديشه ها از چارچوب ملی رها شده و به فراملی انديشيدن و جهانی فکر کردن مجهز شوند. مدارهای اقتصادی کشورهای سراسر جهان بی آنکه برگشتی ممکن باشد وارد مدارهای بزرگ تری شده اند که شالوده نظام نوين جهانی بر آن مبتنی است اقتصاد های ملی که سابقا از سوی دولت های ملی حمايت می شد امروز جز به جزا از سوی نظم نوين جهانی هدايت می گردد. "سرتاسر دنيا به صورت بازار واحدی درآمده است که اط نظر اقتصادی نوعی مائده آسمانی به شمار می رود" و سرانجام باید پذيرفت که "ملت گرایی اقتصادی مرده است ينک همه ی ما بخشی ااز يک اقتصاد واحد هستيم" لذا ووقتی باقی نمانده است و در صورتی که ملت ها تمايل به داشتن سهمی در "نظام نوين" آينده می باشند می بايست بدون فوت وقت مفهوم جهانی شدن را فهم و هضم کنند
مصطفی وطن خواه
PDF
تحولات آخرین دهه قرن بيستم که بنيآن نظام های بین المللی سنتی را فرو ريخت دوران جديأی از روابط ميان ملت ها در قالب پديده "جهانی شدن" آغاز نمود. نظام های جهانی دارای قدمتی تاریخی می باشند. در ازمنه قدیم با اقدامات اسکندر مقدونی در یکپارچه سازی سرزمینی های متصرفی در قالب امپراطوری هلنیک با یکپارچه فرهنگ و تمدن یونانی متجلی گردید. در دوران قرون وسطا و عصر حاکمیت مسیحیت جهانی شدن مبتنی بر تعالیم دین مسیح قرار داشت و نهادهایی چون "صلح الهی"و "متارکه الهی" برخاسته از ارزش های کلیسایی عهده دار نظم بخشیدن به نظام بودند.از دوران قرون شانزدهم و هفدهم ميلادی با پيدايش نظام سرمایه داری، امپراتوری سازی در قالب امپراطوری های خودکفایی اقتصادی به نوعی جهان شمولی در روابط بین الملل به شمار می رود. برخی از انديشمندان خصوصا بر عامل اقتصادی در پديد آمدن زمينه های جهانی شدن تاکيد ورزيده "والرستين" معتقد است که "نظام های جهانی مدرن يک نظام جهانی سرمايه داری است که در پايان نوزدهم سراسر کره زمين را فرا گرفت و تقريبا يک فرهنگ بر ليبراليسم اقتصادی بود
میر احمد معصوم زاده کيایی
PDF
رواج مفهوم توسعه پايدار بيش از هر چيز ديگر مديون روند جهانی شدن است. به دليل وقوع تحولات مهم در عرصه سياست و اقتصاد جهانی و نيز گسترش بی سابقه رسانه های جمعی، آگاهی انسان ها نسبت به محيط پيرامون خود نيز افزايش آگاهی خود را در اشکال مختلف نمايان ساخته که محيط زيست يکی از آن هاست. اين امر دولت ها را وادار کرده تا در برنامه ريزی های خود برای توسعه، مساله پایداری را نیز مدنظر قرار دهند. افزون بر اين مطرح شدن توسعه پایدار در عصر جهانی شدن، باعث شده تا اين مفهوم از چارچوب مرزهای ملی فراتر رفته و ابعاد جهانی به خود گيرد به همين خاطر دولت ها علاوه بر نيروهای داخلی، از طرف نيروهای خارجی نيز برای پايبندی به توسعه پايدار تحت فشار قرار می گيرند.
رحمن قهرمان پور
PDF
تعريف جهانی شدن بر اساس بازسازی مکان، مکان و فضا که به دنبال خود بحران های متعددی از جمله هويت و معنا را در پی داشته است، بازگوکننده ی تعبیر جديدی از اين پدیده به شمار می رود که در نوع خود در تاريخ بشريت بی سابقه بوده است. تجت اين شرايط عملا ما با جهانی شدن های گوناگونی مواجه می شويم که البته دارای تعاملاتی با يکديگر نیز می باشند.گرچه پدیده جهانی شدن را در طول تاريخ در قالب مذاهب، مکاتب، رويکردها و ایدئولوژی های گوناگون مشاهده کرده ايم ولی ريشه جهانی شدن کنونی را باید در ظهور سرمايه داری و متعاقب آن حدوث تحولات شگرف تکنولوژيک، اقتصادی و ارتباطی جست و جو کنيم. در حالی که فئوداليته دارای فضایی محدود و بسته و اصولا درون گرا بوده، ولی برعکس ماهيت سرمايه داری برون گرا بوده به گونه ای که بقای آن شديدا به تسخير بازارها، صدور کالا و سرمايه، تهيه مواد خام و نيروی کار ارزان و رقابت بستگی داشته است. لازم به توضيح است که کليه فعاليت های مزبور عملا در محيط بین المللی صورت می گيرد. از اين رو می توان گفت که سرمایه داری، بین المللی ترين نظامی است که تاکنون بشر به خود ديد است.
عبدالعلی قوام
PDF
بی شک جهانی شدن شعار روز پایان قرن بيستم شده است. دانشگاهيان ، روزنامه نگاران،سياستمداران ، مدیران تجاری، و ديگران اين مفهوم را برای بیان اين که امری بسیار مهم در حال وقوع است و جهان در حال دگرگونی است و نظم اقتصادی، سياسی و فرهنگس جهانی جدیدی در حال ظهور است، به کار برده اند. مفهوم جهانی شدن به معنای بسیار متفاوت و به مقاصد بسیار متفاوت ، مورد استفاده ی فقواد بسیار متفاوتی قرار گرفته است. با اين وجود، از مفهوم بندی های مختلف اين واژه،شاید اين گونه فهميده شود که اولا جهانی شدن پديده ای است بسیار پيچيده، ثانيا يک فرايند در حال تکوین است نه يک وضعيت ، ثالثا دست کم سه بعد دارد: يعنی اقتصادی، سياسی و فرهنگی و بالاخره اين که اين پديده هم فرصت ها و هم تهديداتی را فراهم می آورد
امیر محمد حاجی یوسفی
PDF
اگرچه، مبحث هويت يعنی بحث و تلاش برای پاسخگویی به پرسش "من که هستم؟" قدمتی ديرينه خصوصا در حوزه ی فلسفی خود دارد، لکن در ابعاد اجتماعی يکی از اساسی ترين و بديع ترين مباحث عصر مدرن و پسامدرن به شمار می آید. از دیرباز، آدمی همواره دو نياز اصيل را با خود همراه و همنشين داشته است. نیاز به "آرامش و اطمينان"و نياز به "فرديت، تشخيص و در يافتن کيستی و چيستی خود" در گردونه اي« نياز و پرسش، مقروضی مقبول و نهادين به نام "من نهفته است، که اساسا طرح سوال که بودن من نتيجه بلافاصل اجتماعی اوج شناسی موجوديت فاعل شناسا است
محمدرضا تاجيک
PDF
جهانی شدن اقتصاد سبب تسريع در تجارت کالاها و خدمات، جابه جایی نيروی کار، توسعه واحدهای توليدی ، منابع سرمايه ای و تکنولوژی گرديده و بدين ترتيب با سرعت بخشيدن به تحولات تکنولوژيک، بهره وری هر چه پيش تر اقتصادی آن را فاهم کرده است جهانی شدن بازارهای مالی و سرمایه ای و بازارهای کالا و خدمات توليدی به همراه دسترسی سريع به اطلاعات باعث شده است تا آن چه در يک کشور، خصوصا در يک کشور پيشرفته صنعتی، رخ می دهد به سرعت در سایر کشورها احساس شده و تاثیرات خود را برجای بگذارد. امروزه در سایه ی انقلاب عظيم اطلاعاتی و ارتباطی و با رنگ باختن مرزهای ملی و ملحق شدن به جوامع به يک جامعه ی شبکه ای جهانی در عصر اطلاعات،جهانی شدن در ادامه ی حرکت سرمایه داری تمامی ابعاد سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بیش از گذشته در بر می گيرد.
حسین پور احمدی
PDF
مسائل سياسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و بالاخص مساله چگونگی تاثیر پذیری آن ها از تغییر و تحولات بین المللی از موضوعات پر اهميتی است که از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون مورد توجه گسترده محققين و متخصصين علوم اجتماعی قرار گرفته است. توجه به اين مسائل به حدی است که در طی تنها دو دهه اخیر تعداد بی شماری کتاب و مقاله در اين باره به زبان های مختلف در سراسر جهان به چاپ رسيده است. واقعيت اين است که دو دنیای غنی و فقیر رو به روی يکديگر قرار گرفته اند. فاصله اين دو از لحاظ صنعتی و تکنولوژیکی به گونه ای گسترش یافته که امنيت جامعه بین المللی و صلح جهانی به درجات زيادی به چگونگی و میزان کوتاه کردن اين فاصله بستگی دارد. برای از بین بردن اين فاصله نخست لازم است از گذشته برای زندگی مطلوب آینده پند گرفت و از تعقيب سياست های دشمن تراشی و آرمانی مطلق به واقع گرایی نسبی و همبستگی متقابل و متوازن روی آورد
علیرضا ازغندی
PDF