*درجۀ این فصلنامه علمی (علمی-پژوهشی) است. ملاک اولیه جهت بررسی مقالات، رعایت کامل و دقیق مفاد «راهنمای نویسندگان» خواهد بود. لذا پیش از ثبت مقاله حتما این راهنما را ملاحظه و مفاد آن را کاملا رعایت کنید تا از بروز مشکلات احتمالی و تعویق شروع داوری پیشگیری شود. چنانچه مقاله به دلیل عدم تطابق کامل با فرمت نگارشی فصلنامه، نیازمند «اصلاحات اولیه» شناخته شود، تاریخ دریافت مقاله در صورت پذیرش، تاریخِ دریافتِ نسخۀ اصلاح شده خواهد بود و عواقب احتمالی این مورد نیز متوجه نویسنده مسئول است.

**مقاله فقط در صورتی قابل بررسی است که حداقل یک نویسندۀ «دانش آموختۀ مقطع دکتری» در نگارش مقاله همکاری کرده باشد. در غیر اینصورت امکان ارزیابی و انتشار مقاله وجود نخواهد داشت (این شرط شامل حال دانشجویان مقطع دکتری نیز می شود).

***در هر دوره (شامل چهار شماره) از هر نویسنده (به تنهایی یا به همراهی سایرین) حداکثر 1 مقاله قابل انتشار است. در صورت وجود بیش از یک مقاله از یک نویسنده، مقالات دوم و ... ایشان به ترتیب موعد دریافت و با رعایت قاعده فوق منتشر خواهند شد. لذا پیش از ثبت مقاله و در صورت نیاز به «چاپ مقاله» (صدور گواهی پذیرش محدودیت ندارد) حتما این مورد مهم را مدنظر قرار دهید و در صورت عدم اطمینان می توانید از طریق ایمیل فصلنامه نیز پیگیری کنید. در نهایت فصلنامه در قِبال موعد زمانی انتشار مقالات و مشکلات احتمالی آن برای نویسندگان محترم ، تعهد و مسئولیت نخواهد داشت.

****به هنگام ثبت مشخصات نویسندگان، کلیۀ موارد را دقیق و کامل اعلام کنید. مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وابستگی سازمانی (محل تحصیل یا تدریس) و سایر موارد. مشخصات ناقص یا مبهم موجب تأخیر در آغاز ارزیابی خواهد شد.

*****با توجه به شرایط موجود و کمبود منابع و برای پرهیز از افزایش هزینه کرد نویسندگان، از سال 1398 فصلنامه نسخه چاپی برای نویسندگان و خوانندگان محترم نخواهد داشت. در صورت نیاز می توانید از فایل مقالات استفاده کنید.

صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول:
  سید عبدالعلی قوام

سردبیر:
  منصور میراحمدی چناروئیه

مدیر داخلی:
  رضا خراسانی


شاپا چاپی: 1735-739X

ابر واژگان