palette
بررسی نقش استعاره‌ها در زبان‌شناسی سیاسی دانلد ترامپ

چکیده

این پژوهش تلاش دارد با تمرکز بر متن سخنرانی افتتاحیه­ ی 20 ژانویه 2017 و برخي از توئیت­ های مهم دانلد ترامپ تا ژوئن 2018، مقارن با ملاقات و توافق با رهبر کره شمالی، با استفاده از روش‌شناسی ترکیبی تفسیری، متکی بر روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمانی در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین، به این سؤال پاسخ دهد که «زبان‌شناسی سیاسی دانلد ترامپ، واجد چه استعاره‌هایي است؟ همچنين، اين استعاره­ ها ازحیث شكل، محتوي، سنت تاریخي، نحوه‌ی كاربرد و مكانيزم­ های زباني، چگونه قابل تحليل و تفسيرند و در سياست خارجي و داخلي ايالات متحده، به عنوان جوامع مخاطب، چه بازتاب­ هاي احتمالي در پي داشته و خواهند داشت؟» در پاسخ به این سؤال، فرضیه­ ی اين پژوهش چنین است كه­ «استعاره­ های ترامپ با بهره گرفتن از محتواي تفكر محافظه­ کاري كلاسيك، در قامت پدر سخت‌گیر، جهت‌دار، تقابلی و ساختاري است. از حيث نوع، استعاره‌ها، تركيبي و آنافوريک با كاربرد زبان خصوصي در حوزه عمومي هستند. از حيث شكلي، غيريت­ سازانه و دوقطبی و بازتاب آن درسياست داخلي، ملي­ گرايي تهاجمي با وجهه ­ی ناسيوناليسم اقتصادي است. در سياست خارجي، مغاير با جهاني شدن، سخت­ افزاري، اقتصادمحور و از حيث تأثير بر جوامع مخاطب، متكي بر استعاره ­های نگران‌کننده و نوستالژیک، قابل ‌تحلیل و تفسیر به نظر می‌رسد». لذا به لحاظ دامنه ­ی تأثیرات داخلی و بین‌المللی این زبان استعاری، همچنين افزايش تنش زباني ميان ايران و ايالات متحده در سال 2018، اهمیت بررسی و پژوهش را داراست.

واژگان کلیدی
استعاره، سیاست، گفتمان سیاسی، استراتژی زبانی، دانلد ترامپ، آنافوريك.

منابع و مآخذ مقاله

الف) منابع فارسی

آئینه وند، بهزاد. (1390). بررسی انتقادی-شناختی پدیده‌ی استعاره درگفتمان سیاسی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان.

اسلامی،‌ سعید. (1395). دانلد ترامپ: شیر یا روباه، روزنامه شهروند، شماره 1025-08/10/13951.

اسلامی، سعید. (1396). دانلد ترامپ: برنده نبرد بازنده جنگ، روزنامه همدلی.

برونوفسکی، مازلیش. (1379). تاریخ روشنفکری در غرب، ترجمه لی لا سازگار، تهران: نشر اگه.

تاگارت، پل. (1381). پوپوليسم، ترجمه حسن مرتضوي، تهران: انتشارات آشيان.

جهانگیري، جهانگیر؛ فتاحی، سجاد. (1390). تحلیل گفتمان احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 3، پاییز،صفحه 47-23.

جينز، جوليان. (1382). خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دو جایگاهی، ترجمه پارسا نيلي پور و دیگران تهران: نشر مركز.

ریکور، پل. (1395). نقش استعاره ها، ترجمه حسین نقوی، تهران: نشر آگه.

شیرین‌پور، ابراهیم. (1395). نقش استعارة تصویری در تحلیل انتقادی کلام: مطالعة کاریکاتورهای سیاسی، مجله زبان‌شناسی، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان.

كافمن، سارا. (1385). نيچه واستعاره، ترجمه ليلا كوچك منش، تهران: نشرگام نو.

کوچش، زولتان. (1396). استعاره‌ها از کجا می‌آیند، ترجمه مصحح جهانشاه میرزابیگی، تهران: نشر آگاه.

لارنس ترسك ، رابرت. (1380). مقدمات زبان‌شناسی، ترجمه فريار اخلاقي، تهران: نشر نی.

معيني علمداري، جهانگیر. (1385). روش‌شناسی نظریه‌های جديد در سياست، تهران: دانشگاه تهران.

ميسن، گولي. (1382). رولان بارت، ترجمه خشايار ديهيمی، تهران: نشر ماهي.

نیلی پور، رضا. (1380). زبان‌شناسی وآسیب شناسی زبان، تهران: هرمس.

نیلی پور، رضا. (1380). فرهنگ آسیب‌شناسی زبان، تهران: دانشکده بهزیستی و توان بخشی.

نيلي پور، رضا. (1383). نوام چامسكي، تهران نشر ناهيد.

یورگنسن، ماريان فيليس. (1389). نظريه و روش در تحليل گفتمان، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر ني.

ب) منابع انگلیسی

Anikeeva, Ekatrin. (2018). Methaphors of Migration in U.S Presidential campain Speech, Gent university.

The Conversation. (August 2016). Donal trump’s Chaotic use of Methaphor is a crucial part of his Appeal, Queen mary University of London, available at: https://theconversation.com:Hines.Andre

Balk, R. (2015). Once again: There is no 'war on cops.' And those who claim otherwise are playing a dangerous game, The Washington Post, Retrieved 12 July 2016. Available at: https://www.lahotar.com

Banno, S. (2018). The Two most dangerous in trump Vocabulary, Raachel, Maddow Show

Benjamin, J. (2011). State of reason and Reason of state, Languge and Dialogue, Vol. 1. 2 (2011). pp. 266-290)

Brands, Hal. (2018). The Unexceptational Supre Power: American Grand Strategy in the Age Of Donald trum, Global Politics and Strategy.Vol 59. 2017-issue6. Pages7-40

Burgers, Christian. (2017). The Effects of Metaphorical framing on political Persuasion: a systematic literature Review.

Campbell, p. n. (1957). Metaphor and linguistic Theory, The quarterly Journal of speech, Vol .61. N.1 feb. 1957 (3/2/2018); 11. Available at: https;//www.Newyorker.com.

Cassidy, John. (2017). Exposed: Donald trump. Shams Populism, New Yorker, Mar.10.

Chomsky, N. (1970). for reasons of state, the Book Press, Bratteldbor. vermont.USA

Clinton, U. R. (2017). What Happened, Simon Scuster.

Comy, J. (2017). A Higher Loyalty truth lies and leadership, MCmillan publishers

Derk, Thompson. (2018). Donald trump language is reshaping America politics, Atlantic, feb.n.5 .feb.15.2018 .

Dorell, Oren. (2018). Trump’s Forign Policy Often put America First And Alone, USA TODAY, Available at: https;// www.yourdictioneryglassy. Donald Trump’s 20 Most Frequently used Words: Your dictionary Glassy

Campbell, p. n. (1957). Metaphor and linguistic Theory, The quarterly Journal of speech, Vol. 61. N.1 feb. 1957 (3/2/2018); 11) –Donald.

Helllestn, Iian. (2002). The Politics of Metaphor, Biotechnology and Biodiversity in the Media: Temper university press

Edwards, A. Jason. (2018). Make America Great Again, Donal trump Redifining The U.S Role in The World, Communication Quarterly, volum 66. 2018-issue2: Rethoric in The 2016 Presidential Election.

Edel, Charls. (2018). How to conter chinas Influence in the South Pacific (the U.S and it’s Alies need to coordinate their Effort’s, Forign Affairs, nov’13 .2018.

Fedja, B. (2017). Trump’s not Hitler, he’s Mussolini: How GOP anti-intellectualism created a modern fascist movement in America, Salon, N. p. n.d. Web. 24 Apr. 2017. Available at: https://www. theatlantic.com

Fridman, Uri. (2017). What’s Dangerous About Donal trump Forign Policy?, Atlantic Global, nov’26.

Gogolak, Emily. (2018). Border Policy is Creating Chaos, Forign Affairs.

Hines, Andrew. (2016). Donal trump’s Chaotic use of Methaphor is a crucial part his Appeal, August2,

Huston, Susan. (2017). Donal trump and Language of Popolism, Birmangam university. https://www.revolvy.com.https;//revolvy.com

James, F. Childress. (2016). The War Metaphor in Public Policy, 23may, available at:https://medium.com/@jeffrschneider .

Schinde, J. (2017). Rhetorical Devices in the Donald trump Inauguration speech, jan.20.

Jonathan, A. (2016). The Populist Explosion' Dissects the History of the Anti-Elite Worldview, The New York Time, 07 Oct. 2016, Web. 24 Apr. 2017.

Hellesten, IINa. (2000). The politics of Metaphor, Biotecnology and Biodiversity in the Media: temper University Press.

Kirk, Rusel. (1987). The Conservative principles, the heritage Fondation, jan 7.

Korte, George. (2017). Trump’s America First national security Strategy Emphasized Economic Competitiveness, ATLANTIC, dec18.

Lakoff, G. (2004). Don't Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate :Chelsea Green Publishing. ISBN. 978-1-931498-71-5.

Lakoff, G.; Mark Johnson. (1980.2003). Metaphors We Live By, University of Chicago Press. 2003 edition contains an 'Afterword'. ISBN 978-0-226-46800-6.

Lakoff, G. (2001). Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think, University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-46771-9.

Lakoff, G. (2009). the Neural theory of Metaphor, cambridge University.

Lakoff, g. (2017). The central Trump Metaphor, August1.2017. (CNMSBrekly.edu.)

Marcos, S. (2017). By Tweet And By Seech, Honors Thesis: san marcos, texas.

Maste, R. MC.; Cohen, Gary. (2017). America first.Dosen”t mean America Alone, Wall Street Journal, 30may. Available at: https://www.cnbc.com/

Meredith, Sam. (2018). One year in office. How Donald trum shaped U.S.Forign policy, CNBC, 19jun.

Moor, R. (2018). Candidacy Rhetoric in the Rise of The Donald and its Relation to Populist and Fascist Ideology, Claremont McKenna College, available at: https://www.theguardian.com

Nunn, G. (2018). Donald trump, Mind your language, Winning Words,The Guardian, feb9.

Chung, Liu. (2016). Reviewing the Rhetoric of Donald Trump’s Twitter of the 2016 Presidential Election, Chang Liu. Master thesis, 15 hp Media and Communication Studies: Fredrik Stiernstedt International/intercultural communication Spring 2016.

Robert, a. Moorc. (2017). rhetoric in the Rise of 20 Candideny 17 downald trump, 9senior theses 1548 in clarmont colleges. Available at: https://wwww.telnewsgraph.co.uk.

Sabur, Rozina, B.; Riel, Smmith. (2018). Donald trump announces Withdrawl from Iran nuclear deal, The Telegraph, 9may.

Sanders, Elizabeth. (2018). Is trump A normal Forign Policy president? Forign Affairs,European Concil On Foign Relations, jan18.

Siapera, E. (2010). Cultural diversity and global media: the mediation of difference Chichester.

Stamenkovich, Ijan. (2017). Stamping on ISIS: Methaphorical Expressions about Trrorism in Donal trump campaign speeches, Facta .university, vol. 15.pages. 254-262.

The power of worlds leadership. (2017). Metaphor and story. Forest heather (Annual International leadership Association (ILI) comference 2-5 Nov, 2006. Chicago (heather@ storyarts.org

Trump, D. Shartzc, T. (1987). The Art Of The Deal, Random House, Nov1,

Valida, karimova. (2016). Functions of metaphor in political discource, kazar University.

Walt, S. M. (2018). Trumps sound and fury has signified nothing, Forign affairs magazine,


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.