palette
دموکراسی با زور و چالش‌های فراروی آن در عراق

چکیده

سیاست ترویج دموکراسی در خارج، به­ ویژه مدل تحمیل آن از طریق زور (دموکراسی با زور) از سوی ایالات‌ متحده آمریکا، همواره بعد از جنگ جهانی دوم در حوزة سیاست خارجی این کشور مطرح شده و در بعضی از کشورها جنبة اجرایی به خود گرفته است. این سیاست، منشأ مجادلات گسترده ­ای مابین صاحب­نظران علوم سیاسی آمریکایی نیز بوده است. اما تحولات یک دهة اخیر در عراق نشان می ­دهند که این سیاست در این کشور، برخلاف خوش­بینی سیاست­مداران کاخ سفید، عملاً با شکست مواجه شده است. پرسش اصلی مقالة حاضر این است که موانع فراروی دموکراتیزاسیون در عراق که «مدل دموکراسی با زور» را با چالش­های جدی مواجه کرده است، کدام ­اند؟ فرضیة مقاله بر این است ­که مؤلفه­ های چندگانه ­ای از قبیل تداوم ناامنی و بی­ ثباتی سیاسی، پایین بودن شاخص­ های توسعة اقتصادی و اجتماعی، ضعف فرهنگ سیاسی مدنی، حضور برجستة نخبگان و جریانات سیاسی اقتدارگرا در صحنة سیاسی و تعمیق شکاف­های قومی و مذهبی همراه با مداخلات خارجی کشورهای منطقه در تشدید این بحران­ها، چالش­های فراروی دموکراتیزاسیون در عراق بوده و هستند. در این راستا، مقالة حاضر با بهره ­گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به مجادلات محافل آکادمیک غربی در خصوص سیاست ترویج دموکراسی و مدل دموکراسی­ سازی با زور، به کنکاش در چالش­های فراروی این سیاست در عراق از سال 2003 تا 2016 خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی
ملت‌سازی، دموکراسی با زور، بحران عراق، سیاست خارجی آمریکا، نخبگان سیاسی، گذار به دموکراسی.

منابع و مآخذ مقاله

الف) منابع فارسی

اسدی، علی اکبر. (1391). روند دولت–ملت سازی در عراق جدید؛ امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور.

تیشه یار، ماندانا و مهنازظهیری‌نژاد. (1384). سیاست خارجی عراق: بررسی نقش جغرافیای سیاسی عراق در روابط با همسایگان، تهران: نشرذره.

سیف زاده، سید حسین. (1379). عراق، ساختارها و فرآیند گرایش‌های سیاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

کالاهان، پاتریک. (1387). منطق سیاست خارجی آمریکا، نظریه‌های نقش جهانی آمریکا، ترجمه غرایاق زندی و دیگران، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

کروکر، بث شیبا. (1384). بازسازی اقتصاد عراق در: عراق پس از سقوط صدام، ترجمه پریوش مظفری، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

کیگان، رابرت. (1383). محوریت ایالات متحده آمریکا، در جهانی شدن قدرت و دموکراسی، ترجمه سیروس فیضی و احمد رشیدی، چاپ اول، تهران: انتشارات کویر.

وایمر، آندریاس. (1386). دموکراسی و کشمکش قومی–مذهبی درعراق در سامان سیاسی در عراق جدید، ترجمه امیر حاجی یوسفی و احمد سلطانی نژاد، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

هانتینگتون ، ساموئل. (1373). موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنه.

ب) منابع انگلیسی

Amnesty International. (2014). Absolute Impunity Militia Rule in Iraq, 4/15/2014.

Amnesty International. (2014). Escape from Hell: Torture Orture and Sexual Slavery in Islamic State Comptivity in Iraq, 14/021/2014.

Beetham, David. (2009). The Contradictions of Democratization by force: The Case of Iraq, Democratization, Vol. 16, No.3.

Cammett, Melani. (2014). Democracy in Post-Invasion Iraq, Working Paper No. 23, The Watson Institute for International Studies at Brown University, available at: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=482106013031117031065122107088005111052032042016084026027093126022115097102028024109096023059100025126046118024076117022027066024015069044007119072087081121123112100052018084085127068080025016024012075100015102022109093029004020028068104024096093069025&EXT=pdf

Davis, Eric. (2005). History Matters: Past as Prologue in building Democracy in Iraq, Vol. 5, Orbis.

Davis, Eric. (2015). Taking Democracy Seriously in Iraq, IISBU, The Institute for Iraqi Studies, Boston University, Occasional Paper, No.2.

Dawisha, Adeed. (2004). Iraq: Set backs, Advances, Prospects, Journal of Democracy, Volume 15, Number 1.

Dawisha, Adeed. (2009). Iraq: A Political History from Independence to Occupation, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Diamond, Larry. (2005). Building Democracy After Conflict, Lessons from Iraq, Journal of Democracy, Volume 16, Number 1.

Gause III, F. Gregory. (2011). Saudi Arabia in the New Middle East, Council Special Report, No. 63, The Council on Foreign Relations (CFR).

Greg, Baruno. (2008). Muqtada Al-Sader, Council On Foreign Relations, May16.

Hipple Von, Karvin. (2000). Democracy by Force, a renewed commitment to Nation building, The Washington Quarterly.

Horowitz, Donald L. (2014). Ethnic Power Sharing: Three Big Problems, Journal of Democracy, Volume 25, No.2.

Iraq Body Count (IBC). (2003-2013). Total violent deaths including combatants, Announcements.

Iraq: ISIS Escapees Describe Systematic Rape, Yezidi Survivors in Need of Urgent Care. (2015). available at: https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape.

Kaplan, Robert D. (1995). Democracy’s Trap, The New York Times, December 24.

Kaplan, Robert D. (2009). We Cants Force Democracy, Washington post, Thursday, March 2.

King-Irani, L. (2008). Iraq: A look back, Orbis, 51(1).

Katzman, Kenneth. (2007). Iraq: Post-Saddam Governance and Security, Congressional Research Service, Updated October 4.

knights, Michael and Ali, Ahmad. (2010). Kirkuk in Transition, Confidence Building In Northern Iraq, The Washington Institute For Near East Policy.

Kukis, Mark. (2013). Voices from Iraq: A People's History, A People's History, 2003-2009, Columbia University Press.

Lijphart, Arent. (1969). Consociational Democracy, World Politics, Vol. 21, No. 2.

M. Hersh, Seymour. (2002). The Debate Within, the objective is clear—topple Saddam. But how?, March 11, 2002 Issue, available at: http://www.newyorker.com/magazine/2002/03/11/the-debate-within.

Marr, Phebe. (2012). The modern history of Iraq, United States: Westview Press.

Mansfield, Edward D. and Jack L Snyder. (1995). Democratization and war, NewYork: Foreign affairs, Available at: www.columbia.edu/itc/sipa/s6800/courseworks/Forign_Mansfield.pdf.

Michael, Rubin. (2009). Kurdish leaders are Drunk with Power, The Daily Star (Beirut), Also see: Michael, Rubin and Scott, Carpenter. (2009). Kurdistans Troubled Democracy, The Washington post, April 18, Available at: http://www.michaelrubin.org/topics/53/Kurds.

M. Pollack, Kenneth and Lrena L. Sargsyan. (2010). The Other Side of the Coin: Perils of Premature Evacuation from Iraq, The Washington Quarterly, 33:2.

Pollock, David. (2008). The Kurdish Regional Government in Iraq, An inside story, p.2, In: The Future of the Iraqi Kurds, The Washington Institute for Near East Policy.

Singh, Michael. (2011). The U.S. Approach to promoting Democracy in the Middle East, April 2-3, The Washington Institute for Near East policy.

Somit, Albert and Peterson, Steven A. (2005). The failure or Democratic Nation building: Ideology Meets Evolution, New York: Palgrave Macmillan.

Stone, Barry. (2005). Nation–building, A key Concept for Peaceful Conflict Transformation, London: Pluto press.

U.S Public Reject Using Military Force to Promote Democracy. (2005). 29 September, available at: World public Opinion

Vipin, Narang and Nelson, Rebecca M. (2009). Who Are These Belligerent Democratizers? Reassessing The Impact of ِDemocratization on War, International Organization, 63.

Weeks, Albert Loren. (2010). The choice of war: The Iraq War and the just war Tradition, ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, California.

Wille, Belkis. (2016). What Will Happen to the Yezidi Sex Slaves in Mosul?, available at: https://www.hrw.org/news/2016/10/31/what-will-happen-yezidi-sex-slaves-mosul.

World Report. (2014). Iraq, Human Right Watch, Available at: www.hrw.org

Zunes, Stephan. (2007). Iraq: The Failure of Democratization, Edited by John Feffer, Institute for Policy Studies (IPS), March 9.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.