palette
ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریة آنتونی گرامشی
محمدباقر حشمت زاده, سیدمحمدحسین اکرمیان

چکیده
جلوه­های هم­بستگی ورزش و سیاست در طول تاریخ مدرن مشهود بوده است و به­خوبی می­توان به نشانه­هایی تاریخی از دخالت دولت­ها در عرصه­های ورزشی اشاره کرد. جدایی سیاست از ورزش، امروزه بی­معنی است و این پدیده توانسته با شاخص­های متعددی، خود را بیش از پیش به سیاست متصل کند. در جهان معاصر، ورزش، دولت و سیاست به­نحو درهم­تنیده­ای با یکدیگر مرتبط­اند و می­توان از ورزش به­عنوان یک عامل مهم اجتماعی نام برد. امروزه، نقش ورزش در علوم اجتماعی، سیاسی و روابط بین­الملل، به­گونه­ای وسیع مورد توجه علمی قرار گرفته است. این مقاله، با رویکردی توصیفی-تبیینی در­صدد شناخت اثرات اجتماعی-سیاسی ورزش است و شاخص­های آن را با استفاده از رویکرد هژمونی گرامشی به­عنوان نیرویی اجتماعی-سیاسی، مورد تحلیل قرار داده و نقش این پدیده را در ساخت هژمونی ملی و علی­الخصوص در تحکیم هم­بستگی و استقرار دولت ملی نشان می­دهد. برای تحلیل هژمونی ورزشی، نقش آن در ملت سازی، کنترل اجتماعی، ادغام اجتماعی و ساخت هژمونی در عرصه­های بین­المللی مورد واکاوی قرار می­گیرد. شیوة گردآوری اطلاعات در این پژوهش، استفاده از داده­های کتابخانه­ای و الکترونیکی و تحلیل این اطلاعات بر مبنای روش پژوهش و آرای آنتونیو گرامشی در باب جامعة مدنی و هژمونی است. هدف این پژوهش، بر مبنای جنبة نوآورانة موضوع ارتباط­سنجی ورزش و سیاست، بر اساس آرای فرهنگی هژمونی است که می­تواند خود به­عنوان یک چارچوب نظری در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی
ورزش، هژمونی سازی ورزش، جامعة مدنی گرامشی، هویت و انسجام ملی، ادغام و کنترل اجتماعی.

منابع و مآخذ مقاله

الف) منابع فارسی

التیامی نیا، رضا؛ محمدی عزیزآبادی، مهدی. (1394). نقش تبعی و تسریع‌کننده ورزش در فراهم کردن شرایط صلح در بین دولت ها، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره بیست و دوم، بهار 1394، صص 149-179.

ملکوتیان، مصطفی. (1388). ورزش و سیاست، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 2، تابستان 1388، صص 301-316.

ب) منابع غیرفارسی

Allison, L. (ed.). (1993). The Changing Politics of Sport, Manchester: Manchester University Press.

Arnaud, P. & Riordan J. (1998). Sport and International Politics, E & FN Spon, London.

Buckel Ba. (2008). Nationalism, Mass Politics, and Sport: Cold War Case Studies at Seven Degrees, DTIC Document.

Dauncey, H. and Hare, G. (1999). France and the 1998 World Cup: the National Impact of a World Sporting Event, London: Frank Cass Publishers.

Dick Hebdige. (1979). Subcultures: The Meaning of Style, Methuen, London.

Dominic Strinati. (2004). An Introduction to Theories of Popular Culture ,Routledge, 2004 illustrated, revised.

Eitzen, D. S. (2000). Social Control and Sport. In J. Coakley and E. Dunning (Eds.), Handbook of Sports Studies, London: Sage.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, eds. & trans.). New York: International Publishers.

Gramsci, A. (1997). Le Opere. La Prima Antologia di Tutti Gli Scritti, ed. Antonio Santucci, Rome: Editori Riuniti.

Gratton, C. and Taylor, P. (1991). Government and the Economics of Sport, London: Longman.

Guttmann, A. (1984). The Games Must Go On: Avery Brundage and the Olympic Movement, Columbia University Press, New York, pp.62-81.

Guttmann, A. )1992(. The Olympics: ‘A History of the Modern Games, University of Illinois Press, Urbana, pp.53-71.

Hargreaves, J. (1982). Sport, Culture and Ideology. In J. Hargreaves (Eds.), Sport, Culture, and Ideology, London: Routledge and Kegan Paul.62-87.

Heywood, Andrew. (1994). Political Ideas and Concepts: An Introduction, London & Macmillan

Hill, C. R. (1996). Olympic Politics: Athens to Atlanta 1896 – 1996, Manchester: Manchester University Press.

Hoberman J. M. (1987). Sport and Social Change: The Transformation of Maoist Sport, Sociology of Sport Journal, 4: 156-70.

Houlihan, B. (1991). The Government and Politics of Sport, London: Routledge.

Houlihan, B.( 2003). Sport and Society, Sage Publications, London.

Ja, T.G. (1998). Spanish sports policy in Republican and Fascist Spain, in Arnaud, P. & Riordan J. (1998). Sport and International Politics, E & FN Spon, London pp.109-112

John Clarke, et al. (1976). Subcultures, Cultures and Class, Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain, Stuart Hall and Tony Jefferson, editors, Hutchinson of London.

Krüger, A(1998). The Role of sport in German international politics, 1918-1945, London .

lack, D. and Nauright, J. (1998). Rugby and the South African Nation, Manchester: Manchester University Press

Larrain, J. (1983). Marxism and Ideology, New Jersey: Humanities Press.

Livingstone, D. (1976). On hegemony in corporate capitalist states: Material structures, ideological forms, class consciousness, and hegemonic acts, Sociological Inquiry, 46, 235-250.

Maguire, J. (1994). Sport, Identity Politics and Globalisation: Diminishing Contrasts and Increasing Varieties, Sociology of Sport Journal, Vol. 11.

Mayo, P. (1999). Gramsci, Freire and adult education: Possibilities for transformative action, London: Zed Books.

McCrone, D.( 1998). The Sociology of Nationalism, Routledge, London pp.47-49.

McPherson, B. D., Curtis, J. E., and Loy, J. W. (1989). The Social Significance of Sport: An Introduction to the Sociology of Sport, Human Kinetics Books:83.

Mulling, C. (1989). Sport in South Korea: Ssirum, the YMCA, and the Olympic Games, In E. A. Wagner (Eds.). Sport in Asia and Africa: A Comparative Handbook, Westport: Greenwood Press

Nafziger JAR, Strenk A. (1977). Political Uses and Abuses of Sports, The. Conn. L. Rev. 10: 259.

Pherson, B. D., Curtis, J. E., and Loy, J. W. (1989). The Social Significance of Sport: An Introduction to the Sociology of Sport, Human Kinetics Books.

Riordan, J. (1980). The Political Role of Sport in Britain and the USSR, Salford: The Centre for Leisure Studies.

Riordan, J. (1993). State and Sport in Developing Societies, In A. Yiannakis, M. J. Melnick, and T. D. McIntyer (Eds.). Sport Sociology: Contemporary Themes, 4th edition, Kendall and Hunt Publishing Company.

Roger Simon. (1990). Gramsci's Political Thought: An Introduction by Roger Simon Introduction, Lawrence & Wishart Ltd; 2nd Revised edition edition (1 Jan. 1990).

Roger Simon. (1977). Gramsci’s Concept of Hegemony, Marxism Today, March.

Şahin MY, Yenel F, Çolakoğlu T. (2010). Sport and nationalism interaction: sports place and importance creating national identity, International Journal of Human Sciences, 7: 1244-63.

Sonntag, A. (1998). Le Football, Image de la Nation in Boniface, Géopolitique du Football, Editions Complexe, Brussel.

Sugden, J. and Bairner, A. (1993). Sport, Sectarianism and Society in a Divided Ireland, Leicester University Press.

Taylor, T.(1986). Sport and International Relations: A case of mutual neglect, in Allison, L. (1986). The Politics of Sport, Manchester University Press, Manchester. Chapter 2 pp.37-39.

Taylor, T. (1988). Sport and World Politics: Functionalism and the State System, International Journal,Vol. 43: 4.

Taylor, T.(1986). Sport and International Relations: A case of mutual neglect, in Allison, L., The Politics of Sport, Manchester University Press, Manchester. Chapter 2 pp.27-29.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.