palette
امپرياليسم گفتمان مسلط؛تاملی در استراتژی های نرم افزاری سلطه
محمدرضا تاجيک

چکیده
با نزديک شدن به پایان قرن بيستم، هيچکس تصور نمی کرد از جانب دگرگونی های عظيمی که اتفاق افتاده اند آسیب ببیند. امپراطوری های استعماری از هم پاشيده اروپایی، جای خود را به دولت- ملت های جدید دادند. دولت های کمونيستی آمدند و رفتند و ترديدهای جدی راجع به امکان موفقيت هر شکل نظام سوسياليتی در برابر سرمایه داری ليبرال را برانگيختند و از طک سو راه را برای موج ديگری از ناسيوناليسم گشودند و از جانب ديگر، مرزهای جغرافیایی و فرقه ای و قومی و روان شناختی را دچار فشار و تنش کردند. این شرايط بستری مهیا برای هژمونيک شدن نوعی ديگر از اسپر ياليسمم در عرص جهانی فراهم ساخت. امريکا به مثابه يگانه امپرياليسم قدرت مسلط در دوران بعد از جنگ سرد، برای تحقق اهداف و آمال هژمونی طلبانه ی خود، به گونه طنز آمیزی استراتژی تامین صلح، آزادی و رفاه برای همه جهان را در دستورکار دهه اول هزاره سوم خود قرار می دهد. زمانی نمی گذرد که حادثه شگرف ديگری نظم و نظام حاکم بر محيط بین المللی را يک بار ديگر در معرض تغييری ژرف و گسترده قرار می دهد حادثه 11 سپتامبر 2001، نظم جهانی گذشته را زیر سایه پاک کن قرار می دهد و مجالی استراتژيک برای استقرار نظم و نظام نوينی فراهم می سازد که ملاحظات و مناسبات فرتملی و ملی ایران در نیمه دوم دهه سوم را به شدت تحت تاثیر مقتضيات خود قرار خواهد داد
واژگان کلیدی
-

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.