الزامات سياست خارجی توسعه ملی در چشم انداز بيست ساله ايران

سید جلال دهقانی

چکیده


در سند چشم انداز بيست ساله و سياست های کلی برنامه پنج ساله ی چهارم توسعه کشور، ایران به صورت يک کشور توسعه یافته با جايگاه اول اقتصادی، علممی و فن آوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال یا اقتصاد جهانی تعريف شده است. ينی توسعه اقتصادی به معنای عام، يکی از مهم ترین اهداف جمهوری اسلامی می باشد که آن را از يک کشور در حال توسعه به يک جامعه پيشرفته و توسعه یافته تبدیل می کند طبیعتا تحقيق و تامين این آماج راهبردی مستلزم الزامات و پيش شرط های مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی است.

واژگان کلیدی


-

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.