هیات تحریریه

سردبیر

  1. حسین پوراحمدی میبدی, استاد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

مدیر داخلی

  1. محمود ایرانی فرد, مدیر داخلی فصلنامۀ علمی-پژوهشی رهیافتهای سیاسی و بین المللی

مدیر اجرایی