palette
مقررات مربوط به تضاد منافع
اهداف و زمینه ها

*زمینه ها: مجموعۀ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که شامل حوزه‌های مختلف اندیشه های سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مطالعات منطقه ای به‌ویژه مطالعات خاورمیانه، مسائل ایران، اقتصاد سیاسی ایران و بین‌الملل نیز می‌شود. فصلنامه از مقالات بینارشته‌ای که میان حوزه‌های گوناگون دانش و دانش سیاست پیوند برقرار می‌کنند استقبال می‌کند، به‌شرط آنکه «رهیافت نظری» و «طرح مسئله» به‌خوبی بتواند این پیوند را نشان دهد. نویسندگان مقالات بینارشته‌ای حتما قبل از ثبت مقاله در سامانه، چکیده‌ای از آن را از طریق ایمیل به دفتر مجله ارائه دهند تا بررسی اولیه انجام و سپس در صورت تأیید نسبت به ثبت در سامانه اقدام شود.

اهداف:
‌1.
انتشـار نتایـج پژوهشهـای بدیـع و نوآورانه علمـی، کاربـردی و بنیـادی درحوزه های مختلف مجموعۀ علوم و اندیشه های سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران
2.فرصت سازی برای نظریه پردازی های سیاسی و بین المللی بویژه در عرصه منافع ملی
3.ارتقای ادبیات موضوعی و تخصصی سیاسی و بین المللی دانشگاهی
4.تصویـرسـازی واقعـی از رویدادهـا، تحـولات و فرآیندهـای سیاسـی اجتماعـی امنیتی ملی، منطقـه ای و بیـن المللی
5.بهره منـدی جامعـه دانشـگاهی علـوم سیاسـی، مطالعـات منطقـه ای و روابـط بین الملل از دسـتاوردهای علمـی پژوهشـی
6.بسـتر مناسـب پژوهشـی پاسـخگوی نیازهـای سیاسـتگذاری و تصمیم گیری منطقـه ای و بیـن المللی کشـور
7.آزمـون و کاربـرد رویکردهـا و نظریه هـای سیاسـی، بیـن المللـی و اقتصـاد سیاسـی در حوزه هـای تخصصـی مرتبـط
8.بهکارگیـری روشهـا، رویکردهـا و نظریه های بینارشـته ای مربوط در راسـتای اهداف و منافع ملی
9.ارائـه رویکـرد ایرانی اسـلامی به موضوعـات، تحولات و فرآیندهای سیاسـی و بین سـطوح ملی و جهانی
10.ایجـاد فضـای سـالم و روشـنفکری مسـئولانه برخـورد آرا و عقایـد اندیشـمندان سیاسـی و بین المللـی کشـور
11.تأمیـن فضـای نوشـتاری مناظـرات علمـی و کرسـی های آزاداندیشـی سیاسـی و بین المللی کشور


 
خط مشی مجله
علمی - پژوهشی
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
خط مشی دسترسی آزاد

این مجله دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

 
منشور اخلاقی

تمامی دست اندرکاران فصلنامه خانواده پژوهی از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، و مدیر مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این مهم را بکار خواهند بست:

1-    حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران به­طورکلی محرمانه باقی می­ماند و به جز هیئت تحریریه و مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

2-    داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد کفایت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به ویژگی­های فردی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع داده می­شود.

3-    رعایت قوانین بین المللی سرقت ادبی: این مجله تنها مقالاتی را جهت ارسال به داوری پذیرش می نماید که ماحصل پژوهش اصیل فردی و یا گروهی نویسندگان آن باشد و هرگونه سرقت علمی را مذموم می­شمارد. این دسته از مقالات بایگانی شده و نویسندگان آن در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و فصلنامه از پذیرش سایر مقالات آن نویسندگان نیز خودداری خواهد کرد. این مجله همچنین از نرم افزارهای موجود تشخیص سرقت ادبی و یا بازنویسی- مشابه­یاب متون-  استفاده می نماید.

4-    رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان، کلیه­ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایر مجلات/ افراد ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت. نویسنده اثر با توجه به حق کپی رایت می تواند مقالات خود را دانلود، استفاده مجدد، توزیع و / یا نسخه نهایی مقالات را کپی نماید. استفاده از این مقالات صرفا با درج منبع و ارجاع قانونی است. نویسندگان یک مقاله مالکان اثر تلقی می شوند و دارای حق کپی رایت هستند.

 

 

 
سرقت ادبی و علمی

این مجله فقط مقالاتی را دریافت و بررسی می کند که

1.حاصل پژوهش فردی و یا جمعی نویسندگان آن باشد

2.پیش از این به هیچ شکل (موضوع، عنوان، چکیده و ...) به هیچ مجله اعم از چاپی یا الکترونیک و یا هیچ سایت و فضای مجازی اعم از خصوصی یا دولتی جهت بررسی و انتشار، ارائه نشده باشد

3.با سایر مقالات منتشرشده از نویسندگان هم پوشانی نداشته باشد

4.هر نوع بهره برداری از داده ها و دستاوردهای سایر پژوهش ها و نوشته های موجود در بایگانی مجلات و نشریات مختلف، به وسیلۀ رفرنس گذاری مشخص شده باشد

5.تمامی نویسندگان از ارسال مقاله به مجله مطلع باشند

توجه: این مجله در مقاطع مختلف بررسی مقالات، از نرم افزارهای موجود جهت تشخیص مشابهت ها استفاده می کند.