تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، بزرگراه شهيد چمران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده اقتصاد و علوم سياسي

تماس اصلی

مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی
سردبیر
تلفن ثابت: 22431721
ایمیل: rahyaft.siasi@yahoo.com

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir